Fagprofessionelle roller

De fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats og i de samarbejdende organisationer har forståelse for, at deres roller kan skifte undervejs i forløbet, afhængig af hvad der giver mening for den enkelte unge. Roller som vejledning, undervisning, mentorskab, og lignende, kan være integreret i forskellige fagprofessionelle sammenhænge og deres organisationer.

  • Hvilke fagprofessionelle roller kommer i spil ved de unges individuelle forløb?
  • Hvilke forskellige aspekter dækker de forskellige roller over, også set i lyset af den fagprofessionelles organisation?
  • Hvordan og hvor detaljeret beskriver I jeres opgaver og kompetencer, især mhp. de enkelte unge? Hvilke bemyndigelser har I?
  • Hvilke eventuelle mål for de enkelte unge er knyttet til jeres rolle i kraft af jeres organisatoriske tilhørsforhold?
  • Hvilke fagprofessionelle roller kan bidrage ved arbejdet med hvilke delmål hos de unge?
  • Har I et fælles sprog omkring de unge? Hvilke fagudtryk benytter I, og dækker de over det samme?
  • Kontaktpersonen i KUI har en særlig rolle. Har I afklaret kontaktpersonensprofil og kompetencer? Se evt. Kompetenceprofil for kontaktperson+.

Eksempel: Tårnby Kommune

Ungeguide og vejleder Karin Rahbæk beretter om, hvordan forskellige fagprofessionelle har hver deres rolle i kædeansvaret og træder til, afhængig af de lige præcis de behov, som de unge har individuelt. Ungeguiden fungerer som den koordinerende kraft i dette samspil.

Læs mere

Andy Højholdt (2016). Tværprofessionelt samarbejde – i teori og praksis. 2. udgave. Hans Reitzels forlag.

Leif T. Kongsgaard (2017). Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. 2. udgave. Samfundslitteratur.

Mik-Meyer, Nanna (2018). Fagprofessionelles møde med udsatte klienter – Dilemmaer i den organisatoriske praksis, Hans Reitzels Forlag.

Praksis + Perspektiv 4.4. (2018). Samarbejde på tværs – om vejledning og uddannelse. Undervisningsministeriet.

Skov, T. K. (2021). Lærerrollen der blev væk: opbygningen af et transformativt lærerideal. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 11, 2, s. 117-131.

Skov, T. K. & Mølgaard, L. B. (2021). Lærerens rolle på FGU: Individuel tilpasning, omsorg og improvisation i et nyt pædagogisk landskab. Tidsskriftet Specialpædagogik. 3, 3, s. 28-40

Sørensen, D. (2019). Professionel dømmekraft. Om at vende indsigter til nye udsigter gennem eksperimenterende lærerpraksis. Dansk pædagogisk tidsskrift.

Wenger, E. (2004) Praksisfællesskaber – Læring, mening og identitet, Hans Reitzels Forlag